ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΠΕΝΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΠΕΝΤΕ»

1. H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (εφεξής «Διοργανώτρια») με ΑΦΜ 094207902, η οποία εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, στο 21χλμ. της Λεωφόρου Μαραθώνος όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Λένορμαν 129, με ΑΦΜ 094116278 (εφεξής «ΠΕΝΤΕ») και μέσω των καταστημάτων που λειτουργούν υπό τα σήματα της «ΠΕΝΤΕ», προωθητική ενέργεια «ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΑΚΙΑ», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
2. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών. Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιριών «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και β' βαθμού.
3. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 22/06/2017 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως την 10/07/2017 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
5. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των καταναλωτών στην προωθητική ενέργεια:
5.1. Στην ενέργεια συμμετέχουν οι συσκευασίες των αρτοσκευασμάτων «Κρις Κρις ψωμάκια sandwich 6X80g», «Kρις Κρις ψωμάκια hamburger 6Χ80g». Ο καταναλωτής αγοράζοντας μία τουλάχιστον συσκευασία από τα παραπάνω προϊόντα δικαιούται να παραλάβει από τα ταμεία των καταστημάτων «ΠΕΝΤΕ» ειδικό κουπόνι συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό, Στη συνέχεια, ο καταναλωτής, εφόσον συμπληρώσει το ως άνω κουπόνι με τα απαιτούμενα στοιχεία και το τοποθετήσει μέσα στις ειδικές κάλπες που θα βρίσκονται στα καταστήματα «ΠΕΝΤΕ» εντός της ως άνω διάρκειας του διαγωνισμού, θα δικαιούται να συμμετέχει στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί βάσει των παρόντων όρων .
5.2. Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, όμως δικαιούται να κερδίσει δώρο δια της κληρώσεως μία (1) μόνον φορά.
5.3. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
5.4. Ένα (1) κουπόνι, ανά άτομο και άνευ ανταλλάγματος , μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί από όλα τα υποκαταστήματα της ΠΕΝΤΕ οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
6.1 Την 25/07/2017 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από την οποία θα προκύψουν 10 τυχεροί. Οι 10 τυχεροί θα κερδίσουν ο καθένας από μία ψησταριά για μπάρμπεκιου, μάρκας WEBER Compact Kettle, 47cm, μαύρη, με σχάρα
ψησίματος ανοξείδωτου χάλυβα με τρία προστατευτικά επιστρώματα, θερμοανθεκτική λαβή, διαστάσεων:Υ88 x Π47 x Β53.
6.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.
6.3. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ» ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση των δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση/επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
7.1. Την 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και έναν εκπρόσωπο της «ΠΕΝΤΕ» κλήρωση στην έδρα της Διοργανώτριας που βρίσκεται στο Πικέρμι Αττικής, στο 21χλμ. της Λεωφόρου Μαραθώνος για την ανάδειξη των συνολικά 10 νικητών με χρήση του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Η ως άνω διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού όπως ορίζεται ανωτέρω.
7.2. Οι νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο « https://www.5ae.gr» της «ΠΕΝΤΕ» την επομένη της κλήρωσης όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.
7.3. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια και να δώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνση τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και αφού μαζευτούν από τον διοργανωτή τα στοιχεία όλων των νικητών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ως άνω ανακοίνωσης ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στους ανωτέρω Διαδικτυακούς Τόπους δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο. Τα δώρα θα αποστέλλονται με χρέωση της Διοργανώτριας με εταιρία courier στους Νικητές, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται την ίδια ημέρα πριν την έναρξη της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου « https://www.5ae.gr”. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.
9. Προσωπικά Δεδομένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη κρίση της και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος και της φωτογραφίας τους. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν.3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Οι συμμετέχοντες δίνουν το δικαίωμα στην Διοργανώτρια σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.
10. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.
11. Η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ» δεν φέρουν καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορέσουν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Επίσης, η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
12. Η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ» διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
13. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Πειραιά, κα. Μελίνα Ιωαννίδου, στα γραφεία της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος, αριθμ. 35. και έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα https://www.5ae.gr.
14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ