Όροι Συμμετοχής "Πρόληψη=Στάση Ζωής"

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού:
Πρόληψη=Στάση Ζωής

1] Η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε και η 7 Indigo New Media (εφεξής καλούμενες οι «Διοργανώτριες»), σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε (εφεξής καλούμενη η «Χορηγός») διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Εξαιρούνται οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενοι των Διοργανωτριών και της Χορηγού, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.

4] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 20-3-2017 μέχρι και τις 15-4-2017, στις 23:59.

5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook στη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”). Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει comment στη σχετική ανάρτηση για να μπει στην κλήρωση κατά την οποία θα αναδειχθούν διακόσιοι (200) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και συγκεκριμένα από ένα (1) τεστ παπ και (1) υπέρηχο μαστών (εφεξής το «δώρο»). Οι παραπάνω εξετάσεις (δώρο) θα διεξαχθούν σε συνεργασία με γνωστό όμιλο εταιρειών υγείας με πανελλήνια κάλυψη. Οι νικητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ως άνω εξετάσεις (δώρο) το αργότερο μέχρι τις 31-8-2017 καθώς μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή τους και οι νικητές θα απολέσουν το δώρο.

Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί από τις Διοργανώτριες μια ηλεκτρονική κλήρωση μέχρι τις 21-4-2017. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα γίνει μέσω ανάρτησης της λίστας με τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα των “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.5ae.gr/ανακοινώσεις κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών, το αργότερο μέχρι τις 24/4/2017.
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προ αναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στην σελίδα Facebook των “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm. Η κλήρωση διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Έπειτα από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι νικητές θα ενημερώνονται εντός του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο δώρο τους. Η ενημέρωση θα γίνεται είτε με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook, στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com

6] Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής. Στην περίπτωση που κληρωθούν ένας ή περισσότεροι άνδρες ως νικητές, αυτοί δικαιούνται να μεταβιβάσουν το δικαίωμά τους στο δώρο, υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της νέας δικαιούχου και η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί στον όμιλο εταιρειών υγείας στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Οι Διοργανώτριες θα δώσουν στους νικητές αριθμό τηλεφωνικής γραμμής τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να ορίσουν ραντεβού για την πραγματοποίηση των εξετάσεων

7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και οι οποίες απαντούν στην υποβαλλόμενη ερώτηση του διαγωνισμού. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει όσα σχόλια επιθυμεί αλλά μπορεί να κληρωθεί μια (1) μόνο φορά και για ένα (1) μόνο δώρο. Στην περίπτωση που συμμετέχων που έχει ήδη αναδειχθεί νικητής στην κλήρωση, ξανακληρωθεί τότε δικαιούται μόνο ένα (1) δώρο.

8] Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη σελίδα “www.facebook.com/galaxias.sm.” στο Facebook. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών και του Ομίλου επιχειρήσεων του “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” καθώς και της χορηγού (ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε)

10] Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.

11] Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:
Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από τις Διοργανώτριες, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, τα προσωπικά τους δεδομένα θα αποσταλούν στη Χορηγό (ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε), προκειμένου να τους ενημερώσει για την πραγματοποίηση των εξετάσεων («δώρο») και εν συνεχεία η Χορηγός θα τα διαβιβάσει στον όμιλο εταιρειών υγείας, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτοποίηση των στοιχείων τους κατά την προσέλευσή τους στα διαγνωστικά της κέντρα. Για τους σκοπούς αυτούς τόσο η Χορηγός όσο και ο όμιλος εταιρειών υγείας διατηρούν αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997.
Συγκεκριμένα, οι νικητές της προωθητικής ενέργειας θα κληθούν να γνωστοποιήσουν στις Διοργανώτριες τα προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- e-mail), προκειμένου να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί τους ώστε να τους παρασχεθεί το δώρο της προωθητικής ενέργειας. Οι Διοργανώτριες θα συλλέξουν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και θα τα αποστείλουν στη Χορηγό, η οποία θα επικοινωνήσει με τους νικητές προκειμένου να τους κατευθύνει για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν ώστε να τους παρασχεθεί το δώρο. Εν συνεχεία η Χορηγός θα αποστείλει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών στον όμιλο εταιρειών υγείας προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των νικητών κατά την εξαργύρωση του δώρου.
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τις Διοργανώτριες (ΠΕΝΤΕ Α.Ε και 7 Indigo New Media) και για περαιτέρω προωθητικούς σκοπούς, ήτοι για ενέργειες Marketing. Ωστόσο η Χορηγός (ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε) και ο όμιλος εταιρειών υγείας δε θα διατηρήσουν αρχείο των προσωπικών δεδομένων των νικητών για άλλες ενέργειες παρά μόνο για τις ανάγκες της παρούσας προωθητικής ενέργειας και μετά την ολοκλήρωσή της, θα τα καταστρέψουν ακολουθώντας τις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες.

12] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.5ae.gr/ανακοινώσεις

13] Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων αναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Οι Διοργανώτριες εταιρείες και η Χορηγός δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι Διοργανώτριες και η Χορηγός δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

14] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»

1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά των Διοργανωτριών (ΠΕΝΤΕ Α.Ε και 7Indigo New Media), των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς αλλά και κατά της Χορηγού (ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε) αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες (ΠΕΝΤΕ Α.Ε και 7 Indigo New Media) για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε οι Διοργανώτριες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.
4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Διοργανώτριες για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.
5. Οι νικητές του διαγωνισμού δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινούν στην καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο της Χορηγού και του ομίλου εταιρειών υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, τα οποία θα τηρούνται με σκοπό την ενημέρωση τους ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή τους στις ιατρικές εξετάσεις (δώρο) του παρόντος διαγωνισμού και την ταυτοποίηση των στοιχείων τους κατά την προσέλευση τους στον όμιλο εταιρειών υγείας, κατά τους λοιπούς όρους που ορίζονται στο άρθρο 11 των Όρων Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@7indigo.com

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ