Όροι διαγωνισμού OLD SPICE ΜΑΝ, ΜΥΡΙΣΕ ΣΑΝ ΑΝΤΡΑΣ

Η εταιρεία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (εφεξής «P&G») διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και την 7 Indigo New Media (εφεξής καλούμενες οι «Διοργανώτριες») στην σελίδα facebook του supermarket Γαλαξίας (www.facebook.com/galaxias.sm/) τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής «Διαγωνισμός») με το κατωτέρω έπαθλο, στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της για τα προϊόντα Old Spice. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό (εφεξής «Όροι») έχουν ως ακολούθως:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιοδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμον την επιμέλεια αυτών. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η P&G νομίμως υπολαμβάνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
1.02. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζόμενων της Διοργανώτριας P&G, των εργαζομένων της εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΝΤΕ Α.Ε, και των προσώπων συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό και εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Επίσης, αποκλείονται οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς τους έως και β’ βαθμού της συνεργαζόμενης για το διαγωνισμό εταιρείας 7 Indigo New Media.
1.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων, χωρίς να απαιτείται η αγορά προϊόντος Old Spice.
1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1.01 ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παράγραφο 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό μόλις διαπιστωθεί αυτό από την ΠΕΝΤΕ Α.Ε. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για την P&G ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και
αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της ΠΕΝΤΕ Α.Ε, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

2. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.01. Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «διαγωνιζόμενος») δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μέσω της σελίδας που τηρεί η ΠΕΝΤΕ Α.Ε στο Facebook (www.facebook.com/galaxias.sm/). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την απάντηση της ερώτησης που θα θέσει η παρουσιάστρια κατά την διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης στην Facebook page της ΠΕΝΤΕ Α.Ε (www.facebook.com/galaxias.sm/) καθώς και την απάντηση της ερώτησης που θα θέσει η παρούστρια στο τέλος της ζωντανής μετάδοσης στην σελίδα Facebook του Γαλαξία.
Η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την συναίνεση του διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση προς την ΠΕΝΤΕ Α.Ε όλων των στοιχείων και πληροφοριών του όπως προσδιορίζονται κατωτέρω. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στην δημοσίευση. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής ανά δημοσίευση θα ακυρώνονται. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την επικοινωνίας της ΠΕΝΤΕ Α.Ε μαζί τους, μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook.
2.02 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των ενεργειών που προβλέπονται στην παρ. 2.01 των Όρων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 9/3/2017 στις 17:01 μέχρι και 18/3/2017 στις 23:59. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες πριν από ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

4. ΚΛΗΡΩΣΗ
4.01. Η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην αντίστοιχη σελίδα του Facebook supermarket Γαλαξίας (www.facebook.com/galaxias.sm/).
4.02. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, οι αιτήσεις συμμετοχής συγκεντρώνονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο.
4.03. Η κλήρωση αφορά σε όλους τους διαγωνιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.01.
4.04. Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στις 9/3/2017 και μέχρι το τέλος της ζωντανής μετάδοσης (live) στην σελίδα Facebook του Γαλαξία και θα αναδείξει τον πρώτο νικητή και για τους υπόλοιπους 4 θα διεξαχθεί μία κλήρωση έως τις 16/4/2017. Ο πρώτος νικητής θα ανακοινωθεί στις 9/3/2017 και ο δεύτερος έως τις 18/4/2017 στην αντίστοιχη σελίδα του Facebook supermarket Γαλαξίας (www.facebook.com/galaxias.sm/)

5. ΕΠΑΘΛΑ – ΦΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.01 Οι πέντε (5) νικητές οι οποίοι κερδίζουν από ένα (1) Sony Playstation 4, θα αναδειχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού. Η αποστολή του δώρου θα γίνει από την εταιρία 7Ιndigo Νew Media με courier εντός 40 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή.
5.02. Το παραπάνω Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Το Έπαθλο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση άρνησης να παραλάβει το Έπαθλο που τους αντιστοιχεί, ή μη αποστολής των στοιχείων τους μέσω Facebook, όπως θα τους υποδειχθεί από την ανακοίνωση στη σελίδα Facebook του supermarket Γαλαξίας, ή αποστολής ελλιπών στοιχείων, ή αποστολής στοιχείων μετά το πέρας των 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του νικητή, δικαίωμα προς το εν λόγω Έπαθλο χάνεται.
5.03. Η P&G δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το Έπαθλό τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η P&G δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντας προσώπου.
5.04. Καθ’ όλο τον χρόνο από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή του Επάθλου, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο νικητής ή κατά περίπτωση ο επιλαχών ή ο διαγωνιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή κατά περίπτωση ο επιλαχών ή ο διαγωνιζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η ΠΕΝΤΕ Α.Ε θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία.
5.05 Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή / και αποθετική ζημία που πιθανόν προκληθεί εις βάρος του νικητή ή / και του επιλαχόντα ή / και οποιουδήποτε διαγωνιζομένου από το Έπαθλο ή / και την εν γένει συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, όπως επί παραδείγματι ατυχήματα κλπ.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
6.01. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό 6.02, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα (υποχρεωτικά και μη) στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με τον Όρο 2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την ΠΕΝΤΕ Α.Ε και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΠΕΝΤΕ Α.Ε με email για νέα ή προσφορές κλπ.
6.02. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από την ΠΕΝΤΕ Α.Ε είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της P&G. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης).

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.01. Η P&G διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσον και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.
7.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
7.04. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της P&G και της ΠΕΝΤΕ Α.Ε ή της περιουσίας των, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της P&G και της ΠΕΝΤΕ Α.Ε.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.01. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.
8.02. Έκαστος Διαγωνιζόμενος συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 6 και τους λοιπούς Όρους του Διαγωνισμού.

9. ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ενέργεια δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η εταιρεία 7indigo New Media που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook του «διοργανωτή». Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνονται αποκλειστικά οι «διοργανωτές» και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ