ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SANITAS ΣΠΙΤΙΚΑ ΚΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ»

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26), νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 094017922 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατωτέρω ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία ΠΕΝΤΕ ΑΕ και την 7 Indigo New Media, στην σελίδα Facebook των Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (https://www.facebook.com/galaxias.sm/ ) τον παρόντα Διαγωνισμό με Δώρο ένα (1) από τα δέκα (10) πασχαλινά αυγά του σεφ Κυριάκου Μελά και ένα (1) από τα δέκα (10) πακέτα προϊόντων SANITAS.

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν ως ακολούθως:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιοδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμον την γονική μέριμνα αυτών τόσο για την συμμετοχή τους όσο και για την απονομή του δώρου σε περίπτωση ανακηρύξεώς τους ως νικητή, σύμφωνα με τον όρο 14 κάτωθι. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων για την συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η 7 indigo New Media και η ΠΕΝΤΕ ΑΕ νομίμως θεωρούν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζόμενων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ καθώς και των εργαζομένων της εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΝΤΕ ΑΕ (Λένορμαν 129, Αθήνα) και της 7 Indigo New Media, των συζύγων των εργαζομένων αυτών και των προσώπων συγγένειας α’ και β’ βαθμού των εργαζομένων αυτών.
3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων, χωρίς να απαιτείται η αγορά προϊόντος SANITAS.
4. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παράγραφο 2 δεν θα λαμβάνονται υπόψη και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό μόλις διαπιστωθεί αυτό από την ΠΕΝΤΕ ΑΕ, την 7 Indigo New Media είτε από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και καθ’ υπόδειξη αυτής. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 2. Αιτήσεις συμμετοχής και σχόλια τα οποία θα αναρτήσει ο συμμετέχων στο Facebook που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για τη ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και τα προϊόντα του Ομίλου, ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα του SANITAS, καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της ΠΕΝΤΕ ΑΕ και της 7 Indigo New Media, ή καθ’ υπόδειξη της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
5. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μέσω της σελίδας των Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/galaxias.sm/ ). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται κάνοντας comment στο αντίστοιχο posts του Διαγωνισμού με επικεφαλίδα: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SANITAS!» στην σελίδα Facebook https://www.facebook.com/galaxias.sm/ . Η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την συναίνεση του διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση προς την 7 Indigo New Media και την ΠΕΝΤΕ ΑΕ όλων των στοιχείων και πληροφοριών του καθώς και την αποδοχή ότι μέρος ή όλα τα στοιχεία αυτά θα κοινοποιηθούν και στην ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ όπως προσδιορίζονται κατωτέρω. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στην εκάστοτε δημοσίευση. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής ανά δημοσίευση θα ακυρώνονται. Οι διαγωνιζόμενοι σε περίπτωση που κληρωθούν ως νικητές παραπάνω από μια φορές, δικαιούνται μόνο ένα (1) από τα δώρα.
6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 5.
7. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 21/02/2017 μέχρι και 27/02/2017, στις 23:59. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες πριν από ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
8. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην αντίστοιχη σελίδα των Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (www.facebook.com/galaxias.sm/ ).
9. Για την προετοιμασία της κλήρωσης, οι αιτήσεις συμμετοχής συγκεντρώνονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο.
10. Η κλήρωση αφορά σε όλους τους διαγωνιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
11. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 20/04/2017 και θα αναδείξει 20 Νικητές. Οι Νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι και 05/05/2017 στην αντίστοιχη σελίδα του Facebook των Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (www.facebook.com/galaxias.sm/ ).
12. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία επικοινωνίας και ο τόπος διαμονής που δηλώσουν οι νικητές δεν είναι ορθά και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εύρεση των νικητών για την παράδοση των δώρων.
13. Το παραπάνω Δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί. Το Δώρο δεν αντικαθίσταται με άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση άρνησης του νικητή να παραλάβει το Δώρο που του αντιστοιχεί, ή μη αποστολής των στοιχείων του μέσω Facebook, όπως θα του υποδειχθεί από την ανακοίνωση των νικητών στη σελίδα Facebook των Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ή αποστολής ελλιπών στοιχείων, ή αποστολής στοιχείων μετά το πέρας των 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του νικητή, δικαίωμα προς το εν λόγω Δώρο χάνεται και η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media ουδεμία άλλη υποχρέωση έχουν.
14. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media δικαιούνται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το Έπαθλό τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media δικαιούνται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του παραλαμβάνοντας προσώπου. Ιδιαιτέρως για τους ανηλίκους συμμετέχοντες, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη των νομιμοποιητικών εγγράφων τόσο του ανηλίκου όσο και των ασκούντων την γονική του μέριμνα, καθώς και την έγγραφη συναίνεσή αυτών για την παραλαβή του δώρου.
15. Καθ’ όλο τον χρόνο από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή του Δώρου, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media δικαιούνται οποτεδήποτε να ελέγξουν εάν οι νικητές ή οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος ή κάποιοι από τους νικητές ή τους διαγωνιζόμενους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, ή δεν συμμετέχει με τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ ή η 7 Indigo New Media θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία.
16. H ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή / και αποθετική ζημία που πιθανόν προκληθεί εις βάρος του νικητή ή / και του επιλαχόντα ή / και οποιουδήποτε διαγωνιζομένου από το Δώρο ή / και την εν γένει συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, όπως επί παραδείγματι ατυχήματα κλπ.
17. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που αφορούν στα (υποχρεωτικά και μη) στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 5. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς αυτού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την ΠΕΝΤΕ ΑΕ και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΠΕΝΤΕ ΑΕ με email για νέα ή προσφορές κλπ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την διατήρηση των προσωπικών του στοιχείων κατά τα ανωτέρω οφείλει να το δηλώσει εγγράφως.
18. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από την ΠΕΝΤΕ ΑΕ είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της ΠΕΝΤΕ Α.Ε. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης).
19. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7 Indigo New Media διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό με σχετική ανάρτηση στην σελίδα Facebook www.facebook.com/galaxias.sm/ και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.
20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒEΕ, της ΠΕΝΤΕ ΑΕ και της 7indigo New Media ή της περιουσίας των, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους.
21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο. Έκαστος Διαγωνιζόμενος συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 και τους λοιπούς Όρους του Διαγωνισμού.
22. Η ενέργεια δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η ΠΕΝΤΕ ΑΕ και η 7Indigo New Media. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνονται αποκλειστικά οι ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒEΕ, της ΠΕΝΤΕ ΑΕ και της 7indigo New Media και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρόντες όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.
23. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει εξ αφορμής του παρόντος εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ