Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “O Καθένας μας έχει το δικό του χωριό!”

1] Η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε, η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τατοΐου 165 και Οδυσσέως,
Μεταμόρφωσης Αττικής) και η 7 Indigo New Media (εφεξής καλούμενες οι
«Διοργανώτριες»), διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet)
την παρούσα προωθητική ενέργεια.
2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι
μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους.
3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών, καθώς και οι συγγενείς
τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
4] Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 25-11-2016 στις 21:00 μέχρι 10-12-2016,
στις 23:59.
5] Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο
κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook στη σελίδα
“SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν,
τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της
σελίδας “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”). Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει comment στο εκάστοτε διαγωνιστικό post στη σελίδα “SUPERMARKET
ΓΑΛΑΞΙΑΣ” με επικεφαλίδα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟ!» για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα (1) από τα εκατό
σαράντα επτά (147) πακέτα προϊόντων Χωριό αξίας 55 € (πενήντα πέντε
ευρώ) έκαστο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο
συμμετοχή στην εκάστοτε δημοσίευση. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης
συμμετοχής ανά δημοσίευση θα ακυρώνονται.
Για την ανάδειξη των νικητών η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο
μέχρι τις 22/12/2016 και θα αναδείξει 147 νικητές και τον αντίστοιχο αριθμό
αναπληρωματικών (147). Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι και 28/12/2016
στην αντίστοιχη σελίδα του Facebook των Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
(https://www.facebook.com/galaxias.sm/ ). Η αποστολή των δώρων στους
νικητές θα πραγματοποιηθεί έως και 10/3/2017.
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προ αναφερομένης
ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα, οι Διοργανώτριες
διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα αυτή με προηγούμενη
ανακοίνωσή της στην σελίδα του Σούπερ Μάρκετ Γαλαξία
https://www.facebook.com/galaxias.sm. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής
και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Έπειτα από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, ο νικητής
θα ενημερωθεί την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για τις λεπτομέρειες που
αφορούν στο δώρο του. Η ενημέρωση θα γίνεται είτε με προσωπικό μήνυμα
στον λογαριασμό τους στο Facebook, στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, είτε με την αποστολή email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com
6] Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός
δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Σε
περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο μεταβιβάζεται στον
αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής.
7] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών
ορίων της προωθητικής ενέργειας.
8] Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν,
ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας
προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους,
καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της
κλήρωσης ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη σελίδα
“https://www.facebook.com/galaxias.sm.” στο Facebook. Οι συμμετέχοντες
οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη
υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των
Διοργανωτριών και του Ομίλου επιχειρήσεων του “SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ”
https://www.facebook.com/galaxias.sm.
10] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση
των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι
Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την
εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την
παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό
τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας
του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και
προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν
ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους
όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε
σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες
δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα
“SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ” www.facebook.com/galaxias.sm με αποτέλεσμα
την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης
κάποιων συμμετοχών.
11] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από τις
Διοργανώτριες, για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους
προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.

12] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/galaxias.sm.
13] Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη
διάθεση των προγραμματισμένων αναφερομένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι οι
Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία
απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Οι
διοργανώτριες εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή
ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε
αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι ανωτέρω εταιρείες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν
ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
14] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του
ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»
1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των
Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
στο σύνολό τους.
2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και
μελλοντική κατά των «Διοργανωτριών», των στελεχών, υπαλλήλων και
βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την
εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με
τον Διαγωνισμό.
3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και
εξουσιοδότηση στις «Διοργανώτριες» για την προβολή της εν λόγω ενέργειας
ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET ώστε οι
Διοργανώτριες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για
διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και
βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό
στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς
σκοπούς.
4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και
ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις
Διοργανώτριες για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους
προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο info@7indigo.com

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ